بازی کاغذ و نمک دریایی (Sea Salt and Paper)

Sea Salt and Paper

شناسه: 1727 برند: مزدیسنا گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

185,000 162,800 تومان

بازی در چندین دُور انجام می‌شود تا این که یکی از بازیکنان به امتیازاتِ لازم برای پیروزی دست پیدا کند


185,000 162,800 تومان

بازی کاغذ و نمک دریایی (Sea Salt and Paper)

اجزاء بازی
58 کارت + 8 کارت افزونه، 4 کارت راهنما + 4 کارت راهنما افزونه ، 1 دفترچه‌ی قوانین

آماده‌سازی
1) کارت‌های راهنما را در دسترس بگذارید.
2) کارت‌های بازی را بُر زده و دسته‌ی کارت‌ها را -به‌پُشت- در وسط محوطه‌ی بازی بگذارید.
3) دو کارتِ روییِ دسته‌ی کارت‌ها را "رو" کرده و -به‌رو- در کنار دسته‌ی کارت‌ها بگذارید تا دو دسته‌ی کارت‌های سوخته تشکیل شود.
4) آغازکننده‌ی بازی را به شکل توافقی تعیین کنید.

هدف بازی
بازی در چندین دُور انجام می‌شود تا این که یکی از بازیکنان به امتیازاتِ لازم برای پیروزی دست پیدا کند ("پایان بازی" را ببینید). برای امتیاز گرفتن، باید از بین کارت‌هایی که برمی‌دارید، بهترین‌ها را انتخاب کرده و از قابلیت‌های آن‌ها هوشمندانه استفاده کنید. غافلگیر کردنِ رُقبا هم می‌تواند استراتژی خوبی باشد!

رَوندِ بازی
بازیکنان، نوبت به نوبت و در جهت ساعت‌گرد بازی می‌کنند. در هر نوبت، هر بازیکن، این مراحل را طی می‌کند:
1) حتماً یک کارت به دستِ خود اضافه می‌کند؛ به یکی از این دو روش:
الف) یا دو کارت روییِ دسته‌ی کارت‌ها را می‌کشد، یکی از آن‌ها را به دست‌اَش اضافه می‌کند و دیگری را -به انتخاب خودش- روی یکی از دسته‌های کارت‌های سوخته می‌گذارد (البته اگر یکی از دسته‌های کارت‌های سوخته، خالی شده باشد، چاره‌ای ندارد جُز آن که کارت را آن‌جا بگذارد).
ب) یا یکی از کارت‌های روییِ یکی از دسته‌های کارت‌های سوخته را برمی‌دارد.
مهم: نگاه کردن به کارت‌های زیرینِ دسته‌های کارت‌های سوخته، مُطلقاً ممنوع!

2) می‌تواند "جُفت‌کارت"های خود را بازی کند.
"جُفت‌کارت"ها دوتایی بازی می‌شوند تا قابلیت‌شان به کار گرفته شود ("جُزییات کارت‌ها" را ببینید). برای این کار، بازیکن، کارت‌ها را پیشِ روی خود گذاشته و قابلیتِ آن‌ها را در بازی اِعمال می‌کند. هر بازیکن، در نوبت خود، می‌تواند بیش از یک "جُفت‌کارت" بازی کرده و بیش از یک قابلیت را اِعمال کند.

3) دُورِ بازی می‌تواند به آخر برسد!
اگر بازیکن، با احتساب امتیازات کارت‌های دست‌اَش و کارت‌های پیشِ رویَش، به امتیازِ 7 (یا بیشتر) رسیده باشد ("جُزییات کارت‌ها" را ببینید)، می‌تواند پایان دورِ بازی را اعلام کند؛ اگر نخواهد چنین کند، نوبتِ بازی -طبق معمول- به نفرِ سمتِ چپِ او می‌رسد.

پایان دُورِ بازی
وقتی که بازیکنی، پایان دورِ بازی را اعلام می‌کند، کارت‌های دست‌اَش را "رو" می‌کند و با صدای بلند، اعلام "توقّف" یا "شانس آخر" می‌کند!
* اگر نخواهد ریسک کند، می‌گوید: "توقّف". همه‌ی بازیکن‌ها، کارت‌های خود را "رو" کرده و امتیازات (کارت‌های دست و کارت‌های پیشِ روی) خود را محاسبه می‌کنند.
* اگر بخواهد برای رسیدن به بیشترین امتیازاتِ دُور، ریسک کند، می‌گوید: "شانس آخر". همه‌ی بازیکنانِ دیگر، یک نوبت دیگر بازی می‌کنند (یک کارت برمی‌دارند + کارت بازی می‌کنند) و در نهایت، کارت‌های خود را -که اکنون از هر حمله‌ای در اَمان هستند- "رو" می‌کنند. سپس همه‌ی بازیکنان، امتیازات (کارت‌های دست و کارت‌های پیشِ روی) خود را محاسبه می‌کنند.
- اگر بازیکن، گفت "شانس آخر" و امتیازات کسی از او بالاتر نبود، شرط را بُرده‌است! او، هم امتیازات کارت‌هایش را می‌گیرد، هم "پاداش رنگی"اَش را (یعنی 1 امتیاز به اِزای هر کارت از "رنگ غالبِ" کارت‌های‌شان). سایر رُقبا، فقط "پاداش‌ رنگی"شان را دریافت می‌کنند!
- اگر بازیکن، گفت "شانس آخر" و امتیازات بازیکن یا بازیکنانی دیگر، بیشتر از او بود، شرط را باخته‌است! او فقط "پاداش رنگی"اَش را دریافت می‌کند! سایر رُقبا، امتیازاتِ کارت‌های‌شان را دریافت می‌کنند.

حالت خاص: اگر در پایان نوبت بازیکنی، دسته‌ی کارت‌ها خالی شده باشد، دُورِ بازی بلافاصله و بدون امتیازشماری به پایان می‌رسد.

امتیازاتِ به‌دست‌آمده، با امتیازاتِ به‌دست‌آمده در دُورهای قبل، جمع می‌شود. اگر هیچ بازیکنی به امتیازِ لازم برای پیروزی (یا بیشتر از آن) نرسیده باشد، یک دُور جدید آغاز می‌شود: همه‌ی کارت‌ها بُر خورده و دسته‌ی کارت‌ها و دسته‌های کارت‌های سوخته تشکیل می‌شوند. بازیکنِ سمت چپِ بازیکنی که دور قبل را به پایان رسانده، دور جدید را آغاز می‌کند.

بازیکن 1: 7 امتیاز
بازیکن 2: 4 امتیاز

- اگر بازیکن یک بگوید "توقّف"، هر دو بازیکن، امتیازات خود را محاسبه می‌کنند.
- اگر بازیکن یک بگوید "شانس آخر"، بازیکن یک، امتیازات کارت‌هایش را دریافت می‌کند + 2 امتیاز ویژه به‌عنوان "پاداش رنگی" (زرد) = 9 امتیاز.
بازیکن دو، یک نوبت دیگر بازی می‌کند و فقط "پاداش رنگی"اَش را دریافت می‌کند (آبی روشن) = 2 امتیاز.
پایان بازی
اگر بازیکنی، هر 4 کارت پری دریایی را به دست بیاورد، بلافاصله بازی را می‌بَرد! در غیر این صورت، به محضِ آن که یکی از بازیکنان به امتیاز لازم برای پیروزی (یا بیشتر) برسد، بازی به پایان می‌رسد:
2 / 3 / 4 بازیکن: 40 / 35 / 30 امتیاز

بازیکنی که بیشترین امتیازات را داشته باشد، برنده‌ی بازی است! در صورت تساوی، بازیکنی که در دورِ آخر، آخرین نوبت را بازی کرده، برنده است!

جُزییات کارت‌ها
مهم: وقتی می‌گوییم بازیکن، امتیاز کارت‌هایش را محاسبه می‌کند یا بابتِ کارت‌هایش امتیاز دریافت می‌کند، منظور از "کارت‌ها"، هم کارت‌های دست‌اَش است، هم کارت‌های -بازی‌شده‌ی- پیشِ رویَش.

جُفت‌کارت‌ها
1 امتیاز به اِزای هر جُفت‌کارت خرچنگ.
قابلیت: بازیکن، یکی از دسته‌های کارت‌های سوخته را انتخاب کرده و بدون آن که ترتیبِ کارت‌هایش را به هم بزند، یکی از کارت‌هایش را برداشته و به دست خود اضافه می‌کند؛ مجبور نیست که این کارت را به رُقبا نشان بدهد!

1 امتیاز به اِزای هر جُفت‌کارت قایق.
قابلیت: بازیکن بلافاصله یک نوبت دیگر بازی می‌کند.

 

1 امتیاز به اِزای هر جُفت‌کارت ماهی.
قابلیت: بازیکن، کارت روییِ دسته‌ی کارت‌ها را برداشته و به دست خود اضافه می‌کند.

1 امتیاز به اِزای هر ترکیب کوسه و شناگر.
بازیکن، به شکل اتّفاقی، یکی از کارت‌های یکی از رُقبا را از او می‌گیرد و به دستش اضافه می کند!

مهم: امتیازاتِ جُفت‌کارت‌ها، چه بازی شوند، چه نشوند، محاسبه می‌شود. اما قابلیت آن‌ها فقط وقتی اِعمال می‌شود که بازیکن، آن‌ها را پیشِ روی خود بازی کند.

کارت‌های پری دریایی
1 امتیاز به اِزای هر کارت از "رنگ غالبِ" کارت‌های بازیکن. اگر بازیکنی، بیش از یک پری دریایی داشته باشد، باید ببیند که دوّمین "رنگ غالب"اَش کدام رنگ است؛ یک رنگ را نمی‌توان برای دو پری دریایی حساب کرد!
قابلیت: اگر بازیکنی 4 کارت پری دریایی داشته باشد، بلافاصله بازی را می‌بَرد!

بازیکن، به لُطفِ 2 پری دریایی‌اَش، 6 امتیاز دریافت می‌کند:
- 4 امتیاز به اِزای رنگِ غالب‌اَش (آبی روشن).
- 2 امتیاز به اِزای دوّمین رنگ غالب‌اَش (سبز).

کارت‌های کلکسیونری

صفر، 2، 4، 6، 8 یا 10 امتیاز، به شرط آن که بازیکن 1، 2، 3، 4، 5 یا 6 کارت صدف داشته باشد.

صفر، 3، 6، 9 یا 12 امتیاز، به شرط آن که بازیکن 1، 2، 3، 4 یا 5 کارت هشت‌پا داشته باشد.

1، 3 یا 5 امتیاز، به شرط آن که بازیکن 1، 2 یا 3 کارت پنگوئن داشته باشد.

صفر یا 5 امتیاز، به شرط آن که بازیکن 1 یا 2 کارت ملوان داشته باشد.

کارت‌های افزایش امتیاز

فانوس دریایی
1 امتیاز به اِزای هر کارت قایق.
خود این کارت، یک کارت قایق محسوب نمی‌شود!

دسته ماهی‌ها
1 امتیاز به اِزای هر کارت ماهی.
خود این کارت، یک کارت ماهی محسوب نمی‌شود!

کولونی پنگوئن‌ها
2 امتیاز به اِزای هر کارت پنگوئن.
خود این کارت، یک کارت پنگوئن محسوب نمی‌شود!


ناخدا
3 امتیاز به اِزای هر کارت ملوان.
خود این کارت، یک کارت ملوان محسوب نمی‌شود!

عروس دریایی
1 امتیاز به اِزای هر ترکیب شناگر و عروس دریایی.
قابلیت: رُقبا، در نوبت بعدی‌شان، فقط می‌توانند یک کارت بکِشند؛ همین‌طور نمی‌توانند کارتی بازی کنند یا دور بازی را به پایان برسانند!

شاه‌میگو
1 امتیاز به اِزای هر ترکیب شاه‌میگو و خرچنگ.
قابلیت: بازیکن، 5 کارت روییِ دسته‌ی کارت‌ها را برداشته و یکی از آن‌ها را به دست خود اضافه می‌کند؛ سپس 4 کارت دیگر را به دسته‌ی کارت‌ها برگردانده و دسته‌ی کارت‌ها را بُر می‌زند.

 


ستاره دریایی
اگر بازیکنی، یک جُفت‌کارت و یک ستاره دریایی در دست خود داشته باشد، می‌تواند یک "سه‌گانه" تشکیل داده و هر 3 کارت را پیشِ روی خود بازی کند. ستاره دریایی، 2 امتیاز به امتیازِ جُفت‌کارت اضافه می‌کند... بنابراین هر "سه‌گانه"، 3 امتیاز نصیبِ بازیکن می‌کند.
قابلیت: قابلیتِ جُفت‌کارتی که با ستاره دریایی بازی شده‌‌است، کنسل می‌شود.

اسب دریایی
قابلیت: بازیکن می‌تواند از اسب دریایی را به جای هر یک از کارت‌های کلکسیونری (اُختاپوس، صدف، پنگوئن و ملوان) استفاده کند. بازیکن باید از قبل، دستِ‌کم یک کارت از آن کلکسیون، در دست داشته باشد. هیچ بازیکنی نمی‌تواند امتیازی بیشتر از بالاترین امتیازِ ذکرشده در کارت کلکسیونی مربوطه دریافت کند!

کارت افزایش امتیاز خرچنگ
1 امتیاز به اِزای هر کارت خرچنگ. (خود این کارت، یک کارت خرچنگ محسوب نمی‌شود!)

دسته بندی بازیخانوادگی
رده سنی+8
تعداد نفرات2-4 نفر
زمان15-30 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيندارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم