بازی باندل سیلور سکه + خنجر (silver coin + dagger)

silver coin + dagger

شناسه: 1424 برند: Game Buzz گروه: بازی فکری

وضعیت: ناموجود

لطفا تماس بگیرید

این نسخه حاوی هر دو بازی سیلور سکه و سیلور خنجر است. یک بازيِ کارتيِ تقابلي وسرعتي با محتوايِ گرگينه اي! دهکده شما توسط گرگينه هاي وحشي تسخير شده که تعدادشان توسط شماره هر کارت، که تشکيل دهنده دهکده تان هستند، مشخص شده....


لطفا تماس بگیرید

بازی باندل سیلور سکه و خنجر

نسخه بازیهای سیلور Coin و سیلور Dagger

این نسخه حاوی هر دو بازی سیلور سکه و سیلور خنجر است.

 

یک بازيِ کارتيِ تقابلي وسرعتي با محتوايِ گرگينه اي!

دهکده شما توسط گرگينه هاي وحشي تسخير شده که تعدادشان توسط شماره هر کارت، که تشکيل دهنده دهکده تان هستند، مشخص شده. براي اين که از شرِ اين موجودات شرور، زودتر از دهکده هاي همسايه خلاص شويد، از قابليت هاي ويژه ي اهالي دهکده و سلاح هاي مخفي قدرتمندتان يعني «سکه و خنجر»
استفاده کنيد.

اعلام سَرشُماري کنيد، وقتي که فکر ميکنيد کمترين گرگينه ها را در دهکده تان داريد، اما مراقب باشيد چون که باقي بازيکنان يک دوُر ديگر در بازي براي نجات دهکده شان در اختيار دارند...

بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. اين جعبه حاوي دو نسخه از اين بازي، با عنوانهاي «سکه» و «خنجر»
ميباشد که هر کدام جداگانه و بهتنهايي امکان بازي کردن با قوانين کلي بازي را دارند. همچنين امکان ادغام با نسخههاي قبلي اين بازي «طلسم و گلوله» نيز وجود دارد. نسخههاي ديگري از اين بازي در آينده عرضه خواهد شد که همچنان شما ميتوانيد به تنهايي و يا با ترکيب آن با نسخههاي قبلي، آنها را بازي کنيد.

ترکيب نسخه هاي بازي
شما مي توانيد با ترکيب و جا به جا کردن کارتهاي نسخههاي مختلف از بازي سيلور، مدلهاي متفاوت و جديدتري از اين بازي را تجربه کنيد. براي انجام اين کار کافي است، تمامي کارتهاي هم شماره در يک نسخه از بازي را با کارتهاي هم شماره در نسخه ديگر جا به جا کنيد.فقط توجه کنيد که بايد دو کارت از 0 و 13 و چهار کارت از 12 - 1 در بازي داشته باشيد.
يک روش جالب در مدل بازي ترکيبي مي تواند اين باشد که به بازنده بازي قبلي اجازه دهيد تا به انتخاب خودش، کارتها را از بين نسخههاي ديگر، براي بازي بعدي انتخاب کند.
بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. نسخههاي ديگري از اين بازي در آينده عرضه خواهند شد که همچنان شما مي توانيد به تنهايي و يا با ترکيب کردن آن با نسخههاي قبلي، آن ها را بازي کنيد.

طرّاح بازي

«تِد آلسپَچ»، پيش از اين بازيهايي از قبيل «One Night Ultimate Werewolf»،
«Suburbia» ،«Werewords» و «Castle of Mad King Ludwig» را طرّاحي کرده است.

تصويرساز

«آندرهي گورديف»، تصاويري زيبا براي نام هاي بسيار بزرگي همچون «McDonald,s» و «Lipton» خلق کرده و تصويرسازيِ چندين کتاب کودک و بازي ويديويي را نيز در کارنامه خود دارد.

دهکده هاي محلّي، مورد هجوم «گرگينه ها» قرار گرفتهاند...
به عنوان «کدخدا»ي يکي از اين دهکده ها، با استفاده از قابليتهاي ويژهي اهالي دهکده
و نيروي «علامتِ نقره اي»، گرگينه ها را از دهکده ي خود بيرون بيندازيد!
کدخدايي که در پايان بازي، جمعيتِ گرگينههاي دهکدهاَش از همه کمتر باشد، برندهي بازي خواهد بود...
آمادهسازي

1 ابتدا همه ي 52 کارت را بُر بزنيد؛ سپس 20 تا از آنها را جُدا کرده و پيشِروي هر بازيکن، يک رديفِ 5 کارتي بچينيد (کارتها بايد بهپُشت چيده شوند). اين رديفها، «دهکدهها»ي بازيکنان هستند. اگر تعداد بازيکنان، کمتر از 4 نفر بود، کارتهاي اضافي را از بازي خارج و در جعبه بازي قرار دهيد.(در بازي 2 نفره، 10 کارت و در بازي 3 نفره، 5 کارت از بازي خارج ميشود).
32 کارتِ باقيمانده را در وسط ميز بازي قرار دهيد، تا «ستون کارتها» شکل بگيرد.
2 نشانگرهاي «ستون کارتهاي اختصاصي» را در انتهاي رديف کارتهاي دهکدهي هر بازيکن قرار دهيد.(نسخهي خنجر)
يکي از کارتهاي «ستون کارتها» را براي تشکيل «ستون کارتهاي سوخته»، «رو» کنيد.
3 يکي از علامت هاي نقره اي (سکه يا خنجر) را براي بازي انتخاب کنيد و يک کارت راهنماي متناسب با آن را به هر بازيکن بدهيد.

4 آغازکنندهي بازي را بهصورت توافقي تعيين کنيد و «علامتِ نقره اي» را در مقابلش قرار دهيد.
( علامت خنجر در جهتي که به سمت بازيکن سمت چپي اشاره کند و علامت سکه به سمت پشت قرار گيرد .) در اينجا بازيکن سمت راست آغازکننده بازي است.
5 هر بازيکن، مخفيانه نگاهي به 2 تا از کارتهاي دهکدهاَش مياندازد.
هدف بازي


بازيکني که در پايانِ دوُر چهارم، کمترين «گرگينهها» را در «دهکده»ي خود داشته باشد (يعني مجموع اعدادِ کارتهايش از همه کمتر باشد)، برندهي بازي خواهد بود.

کارتها


کارتها 2 کارکرد مختلف دارند:

نخست: عددِ روي هر کارت، نشانگرِ تعداد گرگينههايي است که بهدنبالِ شخصيتِ مربوطه، واردِ دهکده شدهاَند. هرچه شخصيت، قدرتمندتر باشند، گرگينههاي بيشتري را بهدنبالِ خود ميکشانَد (هرکه باماَش بيش، برفاَش بيشتر)!

دوّم: هر کارت، نشانگرِ شخصيتي است با توانايي و قابليتِ خاصّ خودش! هر شخصي که در دهکدهي شما باشد، يکي از اهاليِ دهکدهي شما محسوب ميشود. بعضي از اشخاص، درحاليکه صرفاً دارند از دهکدهي شما عبور ميکنند (يعني وقتي که کارتِشان را از ستون کارتها ميکِشيد)، به شما کمک خواهند کرد. برخي از اهالي نيز وقتي که سکونتِشان در دهکدهي شما «رسمي» و «عَلَني» ميشود (يعني وقتي که کارتِشان در دهکده شما «رو» ميشود، درحاليکه برخي از کارتها هنوز «رو» نشدهاند)، ميتوانند به شما کمک کنند. بر عهدهي شماست که کشف کنيد چهکساني در دهکدهي شما ساکناَند و آنهايي را که گرگينهها را بيشتر بهدنبالِ خود ميکشانند، از دهکده بيرون کنيد!
رَوندِ بازي


بازي بهشکل نوبتي و در جهت ساعتگرد انجام ميشود و اوّل از همه، بازيکن آغازکننده، بازي ميکند! در نوبتتان، يکي از اين 3 عمليات را انجام ميدهيد:

يک کارت از ستون کارتها برميداريد...
يا
يک کارت از ستون کارتهاي سوخته برميداريد...
يا
تقاضاي سَرشُماري ميکنيد...


برداشتنِ کارت از ستون کارتها

اگر کارتِ بالاييِ ستون کارتها را برداشتيد، يکي از اين 2 عمليات را انجام دهيد:
1)کارت را بسوزانيد.(به سمت «رو» بر روي ستون کارتهاي سوخته قرار دهيد)!
اگر کارت، يک نشان در خود داشت، ميتوانيد از قابليت ويژهاَش استفاده کنيد.

يا

2) يک يا چند کارت خود را با کارتي که کشيدهايد، مُعاوضه کنيد.
کارت (يا کارتهاي) «سوزانده شده» را «بهرو» در ستون کارتهاي سوخته و کارت جديد را «به پشت» در جاي (يا يکي از جاهاي) خاليشده در دهکدهي خود بگذاريد. قوانين مربوط به «سوزاندن بيش از 1 کارت» را ميتوانيد در صفحهي بعد بخوانيد.

برداشتنِ کارت از ستون
کارتهاي سوخته


اگر کارتِ بالاييِ ستون کارتهاي سوخته را برداشتيد:
يک يا چند کارت خود را با کارتي که برداشتهايد، معاوضه کنيد.
کارت (يا کارتهاي) «معاوضهشده» را «بهرو» داخلِ ستون کارتهاي سوخته و کارت جديد را نيز «بهرو» در جاي (يا يکي از جاهاي) خاليشده در دهکدهي خود بگذاريد.
تقاضاي سَرشُماري


اگر 4 کارت و يا کمتر در دهکدهي خود داشته باشيد، ميتوانيد تقاضاي سَرشُماري کنيد (بايد در نوبت خود، بهجاي اينکه کارت بکِشيد، بگوييد «سَرشُماري»). با اين کار، در همان لحظه، نوبت شما به پايان ميرسد. بقيهي بازيکنان، هر کدام، يک نوبتِ ديگر بازي ميکنند (البته ديگر کسي نميتواند تقاضاي سَرشُماري کند) و سپس دوُر بازي به پايان ميرسد.

وقتي که در نوبتتان، تقاضاي سَرشُماري ميکنيد، ديگر بههيچوجه نميتوانيد هيچ عملياتِ ديگري انجام دهيد.


سوزاندن بيش از 1 کارت


بهشرطي ميتوانيد 2 يا چند کارت را همزمان بسوزانيد که همهي آنها «هم سان» باشند (عددشان يکي باشد). پيش از سوزاندنِ اين کارتها، همهشان را به جلو بکِشيد و اگر برخي از آنها هنوز «رو» نشدهاند، آنها را «رو» کنيد. کارت جديد را در يکي از جاهاي خاليشده در دهکدهي خود بگذاريد. بههيچوجه نميتوانيد کارت جديد را بهعنوان «يکي از اين کارتهاي هم سان»، در اين نوبت، بسوزانيد !
اگر بعضي از کارتهايي که به جلو کشيدهايد، با بقيه هم سان نباشند، بايد همهي اين کارتها را به سرِ جايشان و «بهپُشت» برگردانيد (حتي آنهايي را که قبلاً «بهرو» بودهاَند)! کارت جديد را هم بايد در همان حالتي که برداشته ايد ( پشت يا رو) به ابتدا و يا انتهاي دهکدهي خود اضافه کنيد!
اگر بيش از 2 کارت «غيرِهم سان» را به جلو کشيده باشيد، علاوه بر کارتي که در ابتدا از يکي از ستون کارت ها برداشته ايد، بايد 1 کارت اضافي هم از «ستون کارتها» کشيده و بدون آنکه آن را برگردانيد، به ابتدا يا انتهاي دهکدهتان اضافه کنيد! (اگر کارت اضافي « به پشت » است، اجازه نداريد آن را ببينيد.) درواقع در اين حالت، 2 کارت جديد به دهکده تان اضافه مي شود.

 

قابليتهاي ويژه


هر کارت، يک قابليت ويژه دارد. برخي از اين قابليتها، وقتي که کارت «بهرو» در دهکدهي شما نشسته باشد ( )، برخي ديگر، وقتي که کارت، بلافاصله پس از کشيده شدن، «بهرو» داخلِ ستون کارتهاي سوخته گذاشته ميشود ( ) و برخي در زمان امتيازشُماري در پايان دوُر بازي ( ) و برخي نيز در زمان امتيازشُماري در پايان بازي، اگر «به رو» باشند
( ) فعّال ميشوند. بيشتر قابليتهاي کارتها انتخابي هستند.
اجازه نداريد از قابليتِ کارتهايي با نماد ، وقتي که اين کارتها از ستون «کارتهاي سوخته» کشيده ميشوند، استفاده کنيد...
در مورد قابليتهايي که به شما امکان ميدهند نگاهي به کارتهاي «رو-نشده» بيندازيد، کارتها را مخفيانه و دوُر از چشمِ رُقبا ديد بزنيد! اگر کارتي را که «رو» شده با استفاده از توانايي هاي ويژه برخي کارت ها، بدزديد يا حرکت دهيد و جابهجا کنيد، آن کارت پس از حرکت کردن و جابهجا شدن نيز همانطور «بهرو» باقي ميماند.
کارتهايي که توسط قابليت کارت 2 «حکيم»، 90 درجه چرخيدهاند، در صورت تعويض، به همان حالت 90 درجه وارد دهکدهي جديد ميشوند.
حق نداريد در نوبتي که تقاضاي سَرشُماري ميکنيد، از قابليت هيچ کارتي استفاده کنيد!
از آنجا که -بهطورِ معمول- نميتوان کارتهاي «رو-نشده» را نگاه کرد،در صورت لزوم ، دفترچهي «توضيحات قابليتهاي ويژهي کارتها» را که در جعبه بازي قرار دارد، در دسترس بازيکنان قرار دهيد.
جاي کارتها

وقتي که کارتي را نگاه کرديد، آن را به جاي قبلياَش برگردانيد!
هر کارتي را که از ستون هاي کارت ها بر مي داريد، به همان حالت در دهکده خود قرار دهيد. اگر « به رو » هستند، « به رو » و اگر « به پشت » هستند، « به پشت » در دهکده شما قرار مي گيرند و در مواردي که کارتي جانشينِ کارتي ديگر ميشود، کارت جديد بايد دقيقاً در جاي کارت قبلي و با همان حالت (پشت يا رو) قرار بگيرد!
وقتي که يک کارت با چند کارت مُعاوضه ميشود( سوزاندن بيش از 1 کارت)، کارت جديد بايد در جاي يکي از کارتهاي قبلي قرار بگيرد. سپس بقيهي کارتها بههم نزديک شده و جاهاي خاليِ بين آنها پُر ميشود.


تمامشدن کارتهاي يک دهکده

کارتهاي 2 « حکيم » و 8 « قاتل » از نسخهي سکه ميتوانند باعث شوند تا شما از شرّ همهي کارتهاي دهکدهتان خلاص شويد. اگر شما در ابتداي نوبتتان کارتي در دهکدهتان نداشتيد، ميتوانيد يک کارت از «ستون کارتها» بکشيد که از قابليتاش استفاده کنيد و يا آنرا بسوزانيد و يا تقاضاي سرشُماري کنيد، در اين حالت، شما نميتوانيد از کارتهايي که قابليتشان در تقابل با دهکدهي شما هستند، استفاده کنيد.
اگر شما در هنگام امتيازشُماري، کارتي در دهکدهتان نداشته باشيد، امتياز آن دوُر شما، صفر ميشود.


پايانِ يک دوُر و امتيازشُماري

بازي وقتي به پايان ميرسد که يکي از بازيکنان، تقاضاي سَرشُماري کرده و سپس بقيهي بازيکنان، هرکدام، يک نوبت اضافي بازي کرده باشند، يا اينکه ستون کارتها «خالي» شده باشد!
(همچنين ممکن است بازيکني اعلام سَرشُماري کند و ساير بازيکنان بدليل خالي شدن «ستون کارتها» نتوانند يک نوبت اضافي بازي کنند و بازي به پايان برسد! )
کارتهايي که در زمان امتيازشُماري در دهکدهي شما «به رو» هستند را بر روي هم در کناري قرار دهيد و سپس ساير کارتهاي «به پشت» دهکدهتان را رو کنيد. با اين کار کارتهايي که قابليتشان در صورت «به رو» بودن در دهکدهي شما، فعال ميشوند، از ساير کارتها قابل تشخيص ميشوند.مثل « دست و دل باز » و «گرگي» (از نسخهي سکه ) و «شر خر» و « آدم کوچولو» (از نسخهي خنجر)

نسخهي سکه: ابتدا بازيکناني که کارت رو شدهي 0 «دست و دل باز» را در دهکدهشان دارند امتيازشماري را آغاز ميکنند و اين کار از بازيکني که «علامت سکه» را دراختيار دارد و يا شروع کنندهي بازي بوده، آغاز و سپس به ترتيب عقربههاي ساعت براي ساير بازيکنان ادامه پيدا ميکند. کارت 13 «گرگي» بعد از کارت 0 «دست و دل باز» ، قابليتاش بررسي و اجرا ميشود.
نسخهي خنجر: هر بازيکن، قابليت کارتهاي رو شدهي 0 «شر خر»، سپس 2 «آدم کوچولو» و در نهايت 13 «پشمالو» را که در دهکدهشان دارند، اجرا ميکنند و هميشه محاسبهي امتيازهاي کارتهاي بازي و اجراي قابليتهاي آنها در اين مرحله، از کمترين به بيشترين مقدار و از بازيکني که «علامت خنجر» را دراختيار دارد و يا شروع کنندهي بازي بوده، آغاز ميشود.

امتيازِ هر دوُر شما، عبارت است از «مجموعِ اعدادِ روي کارتهاي باقيماندهي دهکدهي شما»

البته اگر شما تقاضاي سَرشُماري کرده و کمترين «مجموع» را داشته باشيد (حتي مُشترکاً با بازيکن يا بازيکناني ديگر)، امتيازِ دوُر شما «0» خواهد بود. امّا اگر تقاضاي سَرشُماري کرده باشيد و «مجموع»تان از همه کمتر نباشد، علاوهبر مجموعِ اعدادِ خودِتان، 10 امتياز ديگر نيز ميگيريد!

امتيازِ هر دوُر بازيکنان را در اپليکيشن «دفترچه امتيازشُماري» ثبت کرده و به امتيازاتِ دوُرهاي قبليشان اضافه کنيد. اين کار، به بازيکنان امکان ميدهد که در هر دوُر از بازي بتوانند مجموع امتيازاتِ خودشان را با امتيازِ ديگران مقايسه کرده و براي اقدامات بعديشان، بهتر و استراتژيکتر تصميم بگيرند.

«علامتِ نقره اي» را در وسط ميز و در سمت بازيکني که کمترين امتياز را در اين دوُر گرفته قرار دهيد. اگر اين بازيکن خودش تقاضاي سَرشُماري کرده و حالا کمترين امتياز را نيز دارد(يعني از سَرشُماري، سَربُلند بيرون آمده!)، علاوه بر اينکه امتيازاتش در اين دوُر «0» محسوب مي شود، «علامتِ نقره اي» را نيز در اختيار مي گيرد و آن را جهت استفاده در دوُر بعد در کنار دهکده خود قرار مي دهد. ( علامت سکه در جهت تصوير گرگ و علامت خنجر به نحوي که به سمت بازيکن بعدي اشاره کند، در مقابل آن بازيکن قرار مي گيرد.) او در دوُر بعد مي تواند از قابليت خاص آن علامت استفاده کند. اما اگر تقاضاي سَرشُماري را بازيکن ديگري کرده باشد نه خودش، کمترين امتيازش در دفترچه امتياز به همان مقدار ثبت مي شود و نمي تواند «علامتِ نقره اي» را در اختيار بگيرد و علامت در سمتش در وسط ميز باقي مي ماند، تا اين بازيکن فقط آغازکننده دوُر بعد بازي باشد.

اگر دو يا چند بازيکن، در کمترين مجموعِ اعداد، مُساوي بودند، بازيکني که «علامتِ نقره اي»
را در دوُر قبلي در اختيار داشته ( با اعلام سَرشُماري «علامت نقره اي» را بدست آورده)، آن را پيش خود نگه مي دارد. اگر بازيکني که «علامتِ نقره اي» را در اختيار داشته، جُزوِ «مُساويشدگان» نباشد، از بين بازيکناني که امتيازِ مساوي دارند، آنکه -از سمت چپ- به بازيکن آغازکننده نزديکتر است، آغازکننده بازي در دوُر بعدي مي شود و «علامتِ نقره اي»
را در وسط ميز، در مقابل خودش به نشان آغازکننده دوُر بعد قرار مي دهد.( توجه کنيد چون تقاضاي سَرشُماري توسط خودش نبوده ، «علامت نقره اي »
را در اختيار نمي گيرد).
آغازِ دوُر جديد

مثل دوُر اوّل، کارتها را بُر زده، 20 کارت جُدا کرده و به هر بازيکن، 5 کارت بدهيد (اگر کمتر از 4 بازيکن در بازي هستند، به همان ترتيب که گفته شد، کارتهاي اضافي را حذف کنيد).
«ستون کارتها» را در وسط ميز بازي گذاشته و با «رو» کردنِ يکي از کارتها، در کنار ستون کارتها، «ستون کارتهاي سوخته» را نيز تشکيل دهيد.
هر بازيکن، مخفيانه، نگاهي به 2 تا از کارتهاي «دهکده»ي خود مياندازد.
بازيکني که علامت «سکه» يا « خنجر» را پيشِروي خود دارد، بازي را آغاز ميکند.

علامتهاي سکه و خنجر

اگر شما، تقاضاي سَرشُماري کرده و از سَرشُماري، سربلند بيرون آمده و«علامتِ سکه» را به چنگ آورده باشيد، ميتوانيد بعنوان بخشي از نوبت بازيتان، سکه و يک کارت از يکي از دهکدهها را برگردانيد.
فقط يکبار از اين قابليت در آن دوُر بازي ميتوانيد استفاده کنيد و نميتوانيد در همان نوبتي که از قابليت سکه استفاده کردهايد، تقاضاي سرشُماري کنيد.

اگر شما، تقاضاي سَرشُماري کرده و از سَرشُماري، سربلند بيرون آمده و«علامتِ خنجر» را به چنگ آورده باشيد، ميتوانيد بعنوان بخشي از نوبت بازيتان، خنجر را بچرخانيد ( بصورتيکه نوک خنجر در جهت مخالف قرار بگيرد)، همچنين مي بايست خنجر را به پشت برگردانيد تا مشخص شود از قابليتاش استفاده کردهايد. با اين کار، نوبت بازي در خلاف جهتي که در جريان بوده، دنبال ميشود. بازي در جهت عقربههاي ساعت آغاز ميشود و استفاده از قابليت خنجر، جهت نوبت بازي را به خلاف عقربههاي ساعت تغيير ميدهد. فقط يکبار از اين قابليت در آن دوُر بازي ميتوانيد استفاده کنيد و نميتوانيد در همان نوبتي که از قابليت خنجر استفاده کردهايد، تقاضاي سرشُماري کنيد.
در بازي 2 نفره، استفاده از قابليت خنجر، سبب ميشود که نوبت بازيکن مقابل رد شود، در اين مدل بازي هم نميتوانيد در همان نوبتي که از قابليت خنجر استفاده کردهايد، تقاضاي سرشُماري کنيد.
علامت خنجر، براي تغيير جهت نوبت بازي، در زمانيکه از قابليت کارت شماره 11 «معکوس کننده» استفاده ميشود نيز کاربرد دارد. در اين حالت، بازيکني که کارت 11 را بازي کرده، بايد علامت خنجر را در جهت مخالف بچرخاند تا جهت نوبت بازي عوض شود.

پايان بازي

بازي، پس از 4 دوُر، به پايان ميرسد.
از آنجا که امتيازاتِ بازي اصولاً منفي هستند، بازيکني که «کمترين امتياز» را داشته باشد، برندهي بازي خواهد بود!
در صورت تساوي، بازيکني که «علامتِ نقرهاي» را در اختيار داشته باشد، برندهي بازي خواهد بود.اگر دارندهي «علامتِ نقرهاي» ، جزو «مُساويشدگان» نباشد، بازيکني برنده است که -از سمت چپ- به دارندهي علامت ، نزديکتر باشد.

سرنخها و يادآوريها

نسخهي سکه:
قابليتهاي کارتها، وقتي که کارت «رو» شده باشد يا بشود، فعّال ميشود:
(1-4) ( )، در دهکدهي شما...
(5-12) ( )، در ستون کارتهاي سوخته، بلافاصله پس از کشيده شدن از ستون کارتها...
(0,13) ( )، در زمان امتيازشُماري، قبل از پايان دوُر بازي، بايد «به رو» باشند.
شما فقط زماني ميتوانيد از قابليت کارتي که در «ستون کارتهاي سوخته» قرار گرفته استفاده کنيد که کارت 4 «ژلهاي» رو شده در دهکدهتان داشته باشيد يا کارت 10 «خون آشام» از «ستون کارتها» کشيده باشيد و از قابليتاش استفاده کنيد.
کارتي را که از «ستون کارتها» کشيدهايد، نميتوانيد بعنوان کارتهاي همسان با کارتهاي دهکدهتان بسوزانيد و براي اينکار بايد يک نوبت ديگر صبر کنيد.
يکي از استراتژيهاي معمول در «سيلور»، اين است که شما، يک کارت بزرگ را که با يکي از کارتهاي موجود در دهکدهتان «هم سان» است، براي خود برداشته و در دهکدهي خود بگذاريد تا بتوانيد در يکي از دوُرهاي بعدي -با استفاده از امکانِ مُعاوضهي کارتها، دو يا چند کارت را باهم بسوزانيد!
نسخهي خنجر:
قابليتهاي کارتها، وقتي که کارت «رو» شده باشد يا بشود، فعّال ميشود:
(0,2) ( )، در زمان امتيازشُماري، قبل از پايان دوُر بازي، بايد «به رو» باشند.
(1,3,4) ( )، در دهکدهي شما...
(5) ( )، در دهکدهي شما، بلافاصله پس از کشيده شدن از ستون کارتها...
(6-12) ( )، در ستون کارتهاي سوخته، بلافاصله پس از کشيده شدن از ستون کارتها...
(13) ( )، در زمان امتيازشُماري،چه «به رو» باشد و چه «به پشت» و بعد از اينکه قابليت کارتهاي 0 و 2 بررسي و انجام شدند، قابليتاش اجرا ميشود.
بازي تا زمانيکه خنجر به سمت ديگرش برگردانده نشده، در جهتي که نوک خنجر به آن سمت اشاره ميکند، دنبال ميشود. در شروع هر دوُر بازي، نوک خنجر به سمت چپ اشاره ميکند.
به خاطر سپردنِ کارتها

عنصر «حافظه»، يکي از عناصرِ مهمّ بازي «سيلور» است و شما نياز داريد که کارتهاي «رو-نشده» را بهخاطر بسپاريد. يکي از روشهاي پيشنهادي براي به خاطر سپردنِ کارتها، اين است که عددِ آنهايي را که ميدانيد چه کارتهايي هستند، از چپ به راست براي خود تکرار کنيد؛ مثلاً اگر 3 کارت سمت چپ دهکدهي خود را ديدهايد و مثلاً اگر آنها 1، 8 و 1 هستند، چندبار زيرِلب -و بدون آنکه ديگران بشنوند- تکرار کنيد «يک، هشت، يک»! ضمناً توجه داشته باشيد که از بين بردنِ تمرکزِ ديگران -مثلاً با گفتنِ اعدادِ بيربط، با صداي بلند- و اجازه ندادن به آنها براي به خاطر سپردنِ کارتهايي که ديدهاند، اصولاً روشِ منصفانه و جوانمردانهاي نيست!
ترکيب نسخه هاي بازي
شما مي توانيد با ترکيب و جا به جا کردن کارتهاي نسخههاي مختلف از بازي سيلور، مدلهاي متفاوت و جديدتري از اين بازي را تجربه کنيد. براي انجام اين کار کافي است، تمامي کارتهاي هم شماره در يک نسخه از بازي را با کارتهاي هم شماره در نسخه ديگر جا به جا کنيد.فقط توجه کنيد که بايد دو کارت از 0 و 13 و چهار کارت از 12 - 1 در بازي داشته باشيد.
يک روش جالب در مدل بازي ترکيبي مي تواند اين باشد که به بازنده بازي قبلي اجازه دهيد تا به انتخاب خودش، کارتها را از بين نسخههاي ديگر، براي بازي بعدي انتخاب کند.
بازي«سيلور» يک بازي مستقل و در عين حال ترکيبي است. نسخههاي ديگري از اين بازي در آينده عرضه خواهند شد که همچنان شما مي توانيد به تنهايي و يا با ترکيب کردن آن با نسخههاي قبلي، آن ها را بازي کنيد.

دسته بندی بازیخانوادگی
رده سنی+8
تعداد نفرات2-4 نفر
زمان30 - 60 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيندارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم