بازی اونو مینیون Uno Minion

Uno Minion

شناسه: 1619 برند: چارپایه گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

145,000 127,600 تومان

اولین بازیکنی باشید که در هر دور از شر تمام کارت های خود خلاص می شود و برای کارت هایی که حریفان در دست دارند امتیاز کسب می کند. امتیاز در راند جمع می شود و اولین بازیکنی که به 500 امتیاز می رسد برنده می شود.


145,000 127,600 تومان

بازی اونو مینیون (Uno Minion)

 

هدف: اولین بازیکنی باشید که در هر دور از شر تمام کارت های خود خلاص می شود و برای کارت هایی که حریفان در دست دارند امتیاز کسب می کند. امتیاز در راند جمع می شود و اولین بازیکنی که به 500 امتیاز می رسد برنده می شود.

کارتها:
19 عدد کارت آبی - از 0 تا 9
19 عدد کارت سبز - از 0 تا 9
19 عدد کارت قرمز - از 0 تا 9
19 عدد کارت زرد - از 0 تا 9
8 عدد کارت "دو کارت بکش" - هر رنگ 2 کارت
8 عدد کارت "معکوس" - هر رنگ 2 کارت
8 عدد کارت "پرش" - هر رنگ 2 کارت
4 عدد کارت "رنگین کمان"
4 عدد کارت "موز جهنمی"
4 عدد کارت "دامفو کار"


اماده سازی بازی
1. هر بازیکن یک کارت می کشد. بازیکنی که بیشترین عدد را کشید بازی را آغاز می‌کند (هر کارت با نماد را، صفر بشمارید).
2. کارت‌ها را بر زده و به هر بازیکن ۷ کارت بدهید.
3. بقیه کارت‌ها را در یک دسته به پشت وسط میز قرار دهید.
4. یک کارت از بالای دسته کارتهای وسط میز برداشته و رو کنید.
توجه: اگر هر یک از کارت‌های اقدام (نمادها) برای شروع بازی رو شد، برای دستورالعمل‌های ویژه آن کارت به توضیحات کارت‌های اقدام مراجعه کنید

. بازیکن آغاز کننده، شروع به بازی می کند.
در نوبت خود، باید یک کارت از دست خود را با کارتی که در بالای دسته‌کارت وسط میز قرار دارد، با شماره، رنگ یا نماد مطابقت دهید (نمادها نشان دهنده کارت های اقدام هستند؛ به توضیحات کارت‌های اقدام مراجعه کنید).
مثال: اگر کارت روی دسته کارت 7 آبی باشد، بازیکن باید یک کارت آبی یا یک کارت ۷ با هر رنگی را روی آن بگذارد. همچنین، بازیکن می‌تواند یک کارت اقدام را بازی کند.
اگر کارتی ندارید که با کارت رو شده مطابقت داشته باشد، باید یک کارت از دسته کارت وسط بکشید. اگر کارتی که برداشته اید قابل بازی است، می توانید بلافاصله آن را در همان نوبت بازی کنید. در غیر این صورت، نفر بعد بازی را ادامه می دهد.
شما همچنین می توانید کارتی را از دست خود بازی نکنید. در این صورت، باید یک کارت از دسته کارت وسط بکشید. اگر کارتی که برداشته اید قابل بازی است، می توانید بلافاصله آن را در همان نوبت بازی کنید اما پس از برداشتن کارت نمی توانید در آن نوبت کارت دیگری را از دست خود بازی کنید.


اقدامات کارتهای اکشن
دو کارت بکشید: وقتی این کارت را بازی می کنید، بازیکن بعدی باید 2 کارت بکشد و نوبت خود را از دست می‌دهد. این کارت فقط روی یک رنگ مشابه یا روی کارت مشابه دیگر قابل بازی است. اگر در ابتدای بازی ظاهر شد، همان قانون اعمال می شود.

کارت معکوس: وقتی این کارت را بازی می کنید، جهت بازی برعکس می شود (اگر بازی در حال حاضر به سمت چپ است، بازی به سمت راست تغییر می کند و بالعکس). این کارت فقط روی یک رنگ مشابه یا روی کارت معکوس دیگری قابل بازی است. اگر این کارت در ابتدای بازی باز شود، شروع کننده ابتدا بازی می کند، سپس بازی به جای سمت چپ به سمت راست حرکت می کند.

کارت پرش: وقتی این کارت را بازی می کنید، بازی از بازیکن بعدی "پرش" می‌کند (نوبت خود را از دست می دهد). این کارت فقط روی یک رنگ مشابه یا روی کارت "پرش" دیگر قابل بازی است. اگر یک کارت پرش در ابتدای بازی باز شود، از بازیکن سمت چپ آغازکننده عبور می کنید، بنابراین بازیکن سمت چپ آن بازیکن بازی را ادامه می دهد.

کارت رنگین کمان: وقتی این کارت را بازی می‌کنید، می‌توانید رنگی را انتخاب کنید و به بازی ادامه دهید (هر رنگی از جمله رنگ در بازی قبل از گذاشتن کارت رنگین کمان). حتی اگر کارت قابل بازی دیگری در دست داشته باشید، می توانید در نوبت خود یک کارت رنگین کمان بازی کنید. اگر یک کارت رنگین کمان در ابتدای بازی رو شود، شخصی که در سمت چپ آغازکننده قرار دارد رنگی را انتخاب می کند و به بازی ادامه می دهد.

کارت موز وحشی: وقتی این کارت را بازی می‌کنید، می‌توانید رنگی را انتخاب کنید و بازی ادامه یابد، به علاوه بازیکن بعدی باید 4 کارت ازوسط بکشد و نوبت خود را از دست بدهد. با این حال، یک مشکل وجود دارد! فقط زمانی می توانید این کارت را بازی کنید که کارت دیگری در دست نداشته باشید که با رنگ کارت رو شده مطابقت داشته باشد (اما اگر شماره یا کارت های اکشن منطبق داشته باشید، بازی این کارت قابل قبول است). اگر در ابتدای بازی ظاهر شد، این کارت را به دسته کارت برگردانید و کارت دیگری را انتخاب کنید.
توجه: اگر مشکوک هستید که کارت موز وحشی به طور غیرقانونی بازی شده است (یعنی بازیکن دارای یک کارت مشابه است)، می توانید آن بازیکن را به چالش بکشید. بازیکنی که به چالش کشیده می شود باید دست خود را به شما نشان دهد. اگر خطاکار باشد، بازیکنی که به چالش کشیده شده است باید 4 کارت را به جای شما بکشد. با این حال، اگر بازیکنی که به چالش کشیده شده بی گناه است، باید 4 کارت به اضافه 2 کارت دیگر (مجموع 6) بکشید!

کارت دامفو کار (بر وزن کنگفو کار!): وقتی این کارت را بازی می‌کنید، بازیکن بعدی باید یک ژست هنرهای رزمی Dumb Fu بزند و آن را نگه دارد تا نوبت دوباره برسد. اگر حرکت کند، باید چهار کارت بکشد! این کارت همچنین یک کارت رنگین کمانی است، بنابراین رنگی را انتخاب می کنید که بازی را از سر بگیرد. اگر این کارت در ابتدای بازی رو شود، شخصی که در سمت چپ آغازکننده قرار دارد رنگی که بازی شروع شود را انتخاب می کند.

پایان بازی
هنگامی که کارت یکی‌مانده به آخر خود را بازی می کنید، باید "UNO" (به معنی "یک") را فریاد بزنید تا نشان دهید که فقط یک کارت دارید. اگر «UNO» فریاد نزنید و قبل از اینکه بازیکن بعدی نوبت خود را شروع کند بازیکنی متوجه این موضوع شد، باید دو کارت بکشید.
هنگامی که تمام کارتهای یکی از بازیکنان تمام شد، دور به پایان می رسد. امتیازها شمرده شده (به امتیاز دهی مراجعه کنید) و بازی دوباره از نو شروع می شود.
اگر آخرین کارتی که در یک دور بازی می‌شود، کارت "دو کارت بکش" یا "موز وحشی" بود، بازیکن بعدی باید به ترتیب 2 یا 4 کارت را بکشد. این کارت ها قابل بازی نیست و فقط در شمارش امتیازات تاثیر دارد.
اگر دسته‌کارت وسط بازی تمام شد و هنوز بازی ادامه داشت، کارتهای رو شده را بُر زده و یک دسته جدید تشکیل داده و بازی را ادامه دهید.

امتیاز شماری
اولین بازیکنی که در یک دور از شر کارت های خود خلاص می شود، به ازای تمام کارت هایی که در دست حریفان باقی مانده است، به شرح زیر امتیاز دریافت می کند:
همه کارت های اعداد (0-9) ..................................... ارزش عددی کارت
کارت "دو کارت بکش" ............................................ 20 امتیاز
کارت "معکوس" ..................................................... 20 امتیاز
کارت "پرش" .......................................................... 20 امتیاز
کارت "رنگین کمان" ................................................ 50 امتیاز
کارت "موز جهنمی" ................................................ 50 امتیاز
کارت " دامفو کار" ................................................... 50 امتیاز
هنگامی که امتیاز راند محاسبه شد، اگر هیچ بازیکنی به امتیاز 500 نرسید، کارت ها را بُر زده و دور جدیدی را شروع کنید.


اولین بازیکنی به امتیاز ۵۰۰ برسد برنده بازی و پادشاه مینیون‌ها نام‌گذاری شده و بقیه بازیکنان باید آن بازیکن را روی سر خود حلوا حلوا کنند!

یکی دیگر از راه‌های کسب امتیاز این است که تعداد امتیازاتی را که هر بازیکن در پایان هر راند دارد را نگه دارید(امتیاز منفی حساب می شود). وقتی یک بازیکن به امتیاز 500 برسد، بازیکنی که کمترین امتیاز منفی را داشته باشد برنده است.

دسته بندی بازیمهمانی و دورهمی
رده سنی+6
تعداد نفرات2-10 نفر
زمان30 - 60 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیسبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيندارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم