بازی ریسک کارتی RISK STRIKE

RISK STRIKE

شناسه: 1742 برند: Mr.Gamer گروه: بازی فکری

وضعیت: در حال فروش

295,000 259,600 تومان

رقبا را در نبرد بر سرِ به چنگ آوردن "کارت‌های قارّه" و "سکّه‌های سُلطه" شکست دهید! /تعداد نفرات: 2 تا 5 نفره /زمان بازی: حدود 60- 90 دقیقه /مناسب برای بازیکنان بالای 10 سال


295,000 259,600 تومان

هدف بازی
رقبا را در نبرد بر سرِ به چنگ آوردن "کارت‌های قارّه" و "سکّه‌های سُلطه" شکست دهید! نخستین بازیکنی که دو "سکّه‌ی سُلطه" به چنگ بیاورد، بازی را می‌بَرد!

اجزاء بازی
42 کارت قارّه
"عدد سُلطه" - تعداد کارت‌های مورد نیاز برای تصاحب سکّه‌ی سُلطه بر قارّه.
"قارّه" - شش قارّه در بازی داریم؛ در شش رنگ مختلف.
40 کارت تاکتیک
برای استقرار لشگرها، جاسوس، خرابکار و موارد دیگر به کار می‌روند.
بخش "روش استفاده از کارت‌های تاکتیک" را ببینید.
نوع کارت تاکتیک // زمان و چگونگیِ به‌کارگیری کارت.
5 کارت راهنما
راهنمای فوری برای رَوند هر نوبت بازی.
نقشه‌ی جهان؛ چگونگی اتّصال قارّه‌ها را به یکدیگر نشان می‌دهد.

6 سکّه سُلطه
هر گاه کارت‌های لازم برای فتح یک قارّه را به دست بیاورید، سکّه‌ی سُلطه بر آن قارّه را دریافت می‌کنید.
3 تاس حمله // 2 تاس دفاع

آماده‌سازی
1) کارت‌های -سفید رنگ- قارّه را بُر بزنید. هر بازیکن، سه کارت کشیده و کارت‌ها را "به‌رو" پیشِ روی خودش می‌گذارد. کارت‌های تاکتیکِ باقی‌مانده را "به‌پُشت"، به شکل یک ستون، در وسط محوطه‌ی بازی بگذارید (= دک قارّه).
2) کارت‌های -سیاه رنگ- تاکتیک را بُر بزنید. هر بازیکن، سه کارت کشیده و کارت‌ها را در "دست" می‌گیرد. می‌توانید کارت‌های خود را ببینید ولی به هیچ وجه نمی‌توانید به دیگران نشان‌شان بدهید! کارت‌های تاکتیکِ باقی‌مانده را "به‌پُشت"، به شکل یک ستون، در وسط محوطه‌ی بازی بگذارید (= دک تاکتیک).
3) هر بازیکن، یک کارت راهنما دریافت می‌کند.
4) تاس‌ها و سکّه‌های سُلطه را در وسط محوطه‌ی بازی -در دسترس همه‌ی بازیکنان- بگذارید.
5) بازیکنان تاس می‌اندازند و دارنده‌ی بالاترین تاس، بازی را شروع می‌کند (در صورت تساوی، دوباره تاس بیندازید).
6) همه‌ی بازیکنان بجُز بازیکن آغازکننده، یک کارت تاکتیک دیگر دریافت می‌کنند. (در بازی 2 نفره، بازیکن دوّم، یک کارت قارّه‌ی دیگر نیز دریافت کرده -جمعاً 4 کارت قارّه- و "به‌رو" پیشِ روی خودش می‌گذارد.)
7) محلّی را در وسط محوطه‌ی بازی، برای کارت‌های قارّه‌ی تسلیم-شده در نظر بگیرید. در طول بازی، بازیکنان می‌توانند از این ردیف کارت بکشند.

(((بازیکن اوّل // بازیکن دوّم // بازیکن سوّم // بازیکن چهارم)))
در نوبت‌تان...
1) به دلخواه، دو کارت بکشید... (آزادانه 2 کارت بکشید)...
کارت‌های تاکتیک را به دست‌تان اضافه کنید و کارت‌های قارّه را "به‌رو" پیشِ روی‌تان بگذارید.
2) حمله کنید یا نوبت‌تان را واگذار کنید...

حمله
حمله کنید تا بتوانید کارت‌های قارّه را -که به شما امکانِ به چنگ آوردنِ سکّه‌های سُلطه را می‌دهند- تصاحب کنید. در هر نوبت فقط یک‌ بار می‌توانید حمله کنید. هر حمله، شامل سه مرحله است (توضیحات بیشتر، در ادامه‌ی همین راهنما).

واگذاری نوبت
یک کارت تاکتیک بکشید و نوبت‌تان را تمام کنید.

یکی از این ترکیب‌ها را برای کارت کشیدن انتخاب کنید:
2 کارت قارّه // 2 کارت تاکتیک // 1 کارت قارّه + 1 کارت تاکتیک
نکته: می‌توانید از ردیف کارت‌های تسلیم-شده نیز کارت بکشید.

مرحله اوّل حمله: اعلان جنگ
اعلام کنید که از کدام قارّه حمله می‌کنید. از هر قارّه‌ای که کارتَش (کارت‌هایش) را داشته باشید، می‌توانید حمله کنید. سپس یکی از بازیکنان را به عنوان دشمن‌تان انتخاب کرده و اعلام کنید که به کدام کارت‌های قارّه‌ی او حمله می‌کنید. هم می‌توانید به همان قارّه‌ای حمله کنید که از آن حمله می‌کنید، هم می‌توانید به قارّه‌ای حمله کنید که به قارّه‌ای که از آن حمله می‌کنید، "متّصل" باشد. نقشه‌ی کارت راهنما را ببینید.
مثلاً آفریقا می‌تواند به آفریقا، آمریکای جنوبی، اروپا و آسیا حمله کند. آفریقا نمی‌تواند به آمریکای شمالی یا استرالیا حمله کند چون به آن‌ها "متّصل" نیست!
"فرشید" در نوبتَش، اعلام می‌کند که از آسیا حمله می‌کند. // کارت‌های "فرشید"
او به اروپا، یکی از قارّه‌های "نیما" حمله می‌کند. // کارت‌های "نیما" // مثال مرحله اوّل حمله

مرحله دوّم حمله: استقرار لشگرها
1) حالا می‌توانید با بازی کردن تعدادی از کارت‌های لشگرِ دست‌تان، لشگرهای‌تان را مستقر کنید. کارت‌های لشگرِتان را "به‌رو" در کنارِ (جلوی) کارت‌های قارّه‌ای که از آن حمله می‌کنید، بگذارید.
2) بازیکن مدافع، تعدادی از کارت‌های لشگرِ دستَش را مستقر می‌کند. او کارت‌هایش را "به‌رو" در کنارِ (جلوی) کارت‌های قارّه‌ی مدافع می‌گذارد.
3) پس از آن که مهاجم و مدافع، لشگرهای خود را مستقر کردند، سایر بازیکنان نیز می‌توانند وارد معرکه شده و با استقرار لشگرها، به مهاجم یا مدافع کمک کنند.
"فرشید" یک کارت لشگر بازی می‌کند. // کارت‌های "فرشید"
"نیما"، با بازی کردن دو کارت لشگر، پاسخ می‌دهد. // کارت‌های "نیما" // مثال مرحله دوّم حمله

مرحله سوّم حمله: پرتاب تاس و تعیین نتیجه
تاس بیندازید...
مهاجم: کارت‌های قارّه‌ی مهاجم و کارت‌های لشگرِ فعّال خود را شمرده و به تعداد، تاس قرمز حمله بیندازید (حدّ اکثر 3 تاس).
مدافع: کارت‌های قارّه‌ی مدافع و کارت‌های لشگرِ فعّال خود را شمرده و به تعداد، تاس سیاه حمله بیندازید (حدّ اکثر 2 تاس).
هر دو بازیکن: تاس‌های خود را از بزرگ به کوچک مرتّب کنید؛ در مورد هر "جُفت تاسِ مهاجم و مدافع"، بازیکنِ دارای تاس بزرگ‌تر، برنده است. در صورت تساوی، "مدافع" برنده است!

"فرشید" 3 تاس قرمز حمله و "نیما" 2 تاس سیاه دفاع را می‌اندازد.
"نیما" هر دو نبرد را باخته و باید 2 کارت لشگرِ فعّالَش را بسوزاند.
(((بالاترین جُفت // جُفت دوّم // کارت‌های "پاتریک" // مثال مرحله سوّم حمله)))

پیروز نبرد را تعیین کنید...
بزرگ‌ترین تاس مهاجم و مدافع را با هم مقایسه کنید.
اگر تاس مهاجم بالاتر (بزرگ‌تر) بود، مدافع باید یک کارت لشگرِ فعّال را بسوزاند؛ اگر هیچ کارت لشگرِ فعّالی نداشته باشد، باید یک کارت قارّه از قارّه‌ی مدافع به مهاجم بدهد.
نکته: یک کارت قارّه‌ی به‌دست‌آمده در یک نبرد، نمی‌تواند در آن نبرد، به عنوان یک کارت فعّال به کار گرفته شود.
اگر تاس مدافع بالاتر (بزرگ‌تر) بود، مهاجم باید یک کارت لشگرِ فعّال بسوزاند؛ اگر هیچ کارت لشگرِ فعّالی نداشته باشد، باید یک کارت قارّه از قارّه‌ی مهاجم، به محوطه‌ی کارت‌های تسلیم‌شده، تسلیم کند!
اگر هر دوی شما بیش از یک تاس انداخته‌اید، دوّمین تاس‌های بزرگ را نیز -به همان ترتیب- با هم مقایسه کنید.

پس از تعیین نتیجه تاس‌ها...
اگر هیچ کارت قارّه‌ی مدافعی باقی نمانده باشد، جنگ مختومه شده و نوبت مهاجم به پایان می‌رسد.
اگر چیزی از کارت‌های قارّه‌ی مدافع و کارت‌های قارّه‌ی مهاجم باقی مانده باشد، مهاجم می‌تواند تصمیم به ادامه‌ی جنگ گرفته و مرحله‌ی سوّم حمله را تکرار کند.
پس از نبرد، بازیکنان همه‌ی کارت‌های لشگرِ فعّال باقی‌مانده را می‌سوزانند.

مثالی از ادامه‌ی نبرد
"فرشید" تصمیم گرفته‌است نبرد را ادامه داده و دوباره به "نیما" حمله کند.
"فرشید" -مهاجم- هر دو تاس را می‌بازد و باید یک کارت لشگر و یک کارت قارّه‌ی مهاجم‌اَش را از دست بدهد. کارت لشگر سوزانده شده و کارت قارّه "به‌رو" در محوطه‌ی کارت‌های تسلیم-شده گذاشته می‌شود.

"فرشید" حمله را ادامه می‌دهد...
"فرشید" -مهاجم- باید یک کارت قارّه‌ی مهاجم تسلیم کند زیرا در صورت تساوی، مدافع برنده است. آن کارت قارّه، "به‌رو" در محوطه‌ی قارّه‌های تسلیم-شده گذاشته می‌شود.
"نیما" -مدافع- یک تاس را باخته و باید یکی از کارت‌های قارّه‌ی مدافع‌اَش را به "فرشید" بدهد؛ "فرشید"، کارت را گرفته و "به‌رو" در کنار سایر کارت‌های قارّه‌اَش می‌گذارد.

 

 

پایان نوبت‌تان...
پس از آن که یا یک بار حمله کردید یا نوبت‌تان را واگذار کرده و یک کارت تاکتیک کشیدید، نوبت‌تان تمام می‌شود. بازی، با نفر سمت چپ شما ادامه پیدا می‌کند.

روش استفاده از کارت‌های تاکتیک
با استفاده از کارت‌های تاکتیک، لشگر مستقر کنید، نبرد را متوقّف کنید، نتیجه‌ی تاس‌های‌تان را ارتقاء دهید، کارت‌های دیگران را نگاه کنید و...
هر کارت به شما می‌گوید که چه زمانی می‌توانید به کارَش بگیرید. می‌توانید هر تعداد کارت تاکتیک که خواستید، از دست‌تان بازی کنید. هیچ محدودیتی برای کارت‌های تاکتیکی که در دست می‌گیرید، وجود ندارد. کارت‌های تاکتیک همیشه "به ترتیب" حلّ و فصل می‌شوند؛ مثلاً اگر بازیکن اوّل، یک کارت تاکتیک بازی کند و بعد، بازیکن دوّم هم یک کارت تاکتیک بازی کند، ابتدا تأثیرِ کارت بازیکن اوّل فعّال می‌شود.
کارت‌های تاکتیک را پس از استفاده، در ستون کارت‌های سوخته بگذارید.
برای اطلاعات بیشتر، بخش "کارت‌های تاکتیک" را ببینید.

سُلطه
هر گاه به اندازه‌ی "عدد سُلطه" -یا بیشتر- کارت قارّه‌ای را به چنگ آوردید، سکّه‌ی سُلطه بر آن قارّه را برداشته و مال خود کنید -حتی اگر در اختیار بازیکنی دیگر باشد! (عدد سُلطه، در گوشه‌ی بالا - سمت چپ کارت قارّه نوشته شده‌است.)
وقتی که سکّه‌ی سُلطه بر قارّه‌ای را به دست می‌آورید، صرفاً با از دست دادن کارت‌های آن قارّه، سکّه‌ی سُلطه را از دست نخواهید داد... مگر آن که بازیکنی دیگر، به اندازه‌ی عدد سُلطه‌ی قارّه -یا بیشتر- کارت جمع کند!
به یاد داشته باشید که تعداد کارت‌های هر قارّه، بیشتر از تعداد کارت‌های لازم برای سُلطه بر آن قارّه است!

پیروزی
نخستین بازیکنی که دو سکّه‌ی سُلطه به چنگ بیاورد، برنده‌ی بازی خواهد بود!

دسته بندی بازیاستراتژیک
رده سنی+10
تعداد نفرات2-5 نفر
زمان15-45 دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيدارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيدارد
تولیدایرانی

تاکنون دیدگاهی در مورد این محصول ثبت نشده است!

تاکنون سوالی در مورد این محصول پرسیده نشده است!در مورد این محصول سوالی دارید؟

سوال خود را در این کادر مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن به آن پاسخ دهیم

ارسال سوال

لطفا درخواست خود را به همراه شرایط و توضیحات مورد نظرتان را برای ما بنویسید تا در اولین فرصت بررسی کنیم

ثبت درخواست

سایر محصولات در همین گروه

لینک این محصول را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی زیر برای دوستان خود ارسال کنید
با خرید این محصول به میزان تعیین شده به مجموعه امتیازهای شما در فروشگاه مانترا افزوده می شود.

 

امتیازهایی که کسب می کنیم چه فایده ای برایمان دارد؟

امتیازهای کسب شده در شرایط مختلف می تواند برای شما کارساز باشد. به عنوان مثال:

  • هر چقدر که امتیاز بیشتری کسب کرده باشید، در زمان قرعه کشی شانس بیشتری برای برنده شدن دارید.
  • زمانی که امتیازهای شما به میزان مشخصی برسد، شما تبدیل به کاربر ویژه فروشگاه مانترا می شوید و از آن پس به میزان مشخصی تخفیف بر روی تمام محصولات به شما تعلق می گیرد.
  • می توانید امتیازهای خود را به کیف پول تبدیل کنید و در خریدهای خود از آن استفاده کنید.

به این محصول نیاز دارید؟

لطفا شماره تماس خود را بگذارید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم